Ιδρύματα / Σύλλογοι Που Βοηθάμε – Foundations / Associations We Help | Santa Run Chania
:::: MENU ::::
A call-to-action text Contact us

Ιδρύματα / Σύλλογοι Που Βοηθάμε – Foundations / Associations We Help

Σύλλογοι αποδέκτες χρημάτων:

idrimata-logo-001

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας.
Aπασχόλησης ατόμων με αναπηρία

Day care center.Occupate people with disabilities.

idrimata-logo-002

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας
αυτιστικών παιδιών

Day care center
autistic children

idrimata-logo-003

Σύλλογος με σκοπό τη στήριξη σε οικονομικό,
ηθικό και ψυχολογικό επίπεδο, κυρίως παιδιών
που έχουν προσβληθεί από καρκίνο

Association for the purpose of supporting economical,
moral and psychological, children
who are affected by cancer

idrimata-logo-004

Κέντρο ανοιχτής περίθαλψης
παιδιών με κινητικα προβλήματα

Open Care Center for
children with mobility problems